66 Từ vựng tiếng Anh về Nhân quyền

 1. Accord (v) – /əˈkɔːrd/: thuận theo, tuân theo
 2. Action (n) – /ˈæk.ʃən/: hành động
 3. Affect (v) – /əˈfekt/: ảnh hưởng, tác động đến
 4. Belief (n) –/bɪˈliːf/: lòng tin
 5. Civil (adj) – /ˈsɪv.əl/: thuộc công dân
 6. Civilization (n) – /ˌsɪv.əl.əˈzeɪ.ʃən/: nền văn minh
 7. Complement (v) – /ˈkɑːm.plə.ment/: hoàn thiện, bổ sung, đền bù
 8. Conference (n) – /ˈkɑːn.fɚ.əns/: sự bàn bạc, sự hội ý
 9. Consent (n) – /kənˈsent/: sự ưng thuận, sự đồng lòng
 10. Convention (n) – /kənˈven.ʃən/: hội nghị
 11. Core (adj) – /kɔːr/: cốt lõi
 12. Court (n) – /kɔːrt/: tòa án
 13. Crime (n) – /kraɪm/: tội ác
 14. Culture (n) – /ˈkʌl.tʃɚ.əl/: văn hóa
 15. Curtail (n) – /kɚˈteɪl/: cắt ngắn, rút bớt, cướp đi, tước bớt đi
 16. Customary (adj) – /ˈkʌs.tə.mer.i/: tục lệ, thông lệ
 17. Declaration (n) – /ˌdek.ləˈreɪ.ʃən/: bản tuyên ngôn
 18. Deprivation (n) – /ˌdep.rəˈveɪ.ʃən/: sự tước đoạt, sự chiếm đoạt
 19. Determination (n) – /dɪˌtɝː.mɪˈneɪ.ʃən/: sự xác định rõ, sự phân định rõ
 20. Discrimination (n) – /dɪˌskrɪm.əˈneɪ.ʃən/: sự phân biệt đối xử
 21. Due process – /ˌduː ˈprɑː.ses/: theo đúng thủ tục, theo đúng trình tự
 22. Education (n) – /ˌedʒ.əˈkeɪ.ʃən/: giáo dục

  Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề: Nhân quyền
  Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề: Nhân quyền
 23. Elimination (n) – /iˈlɪm.ə.neɪt/: sự bác bỏ, sự loại bỏ
 24. Emphasize (v) – /ˈem.fə.saɪz/: nhấn mạnh, làm mạnh
 25. Entail (v) – /ɪnˈteɪl/: đòi hỏi, gây ra, đưa đến
 26. Equal (adj) – /ˈiː.kwəl/: công bằng
 27. Equal and non-discriminatory: bình đẳng và không phân biệt đối xử
 28. Equality before the law: bình đẳng trước pháp luật
 29. Ethic (n) – /ˈeθ.ɪk/: đạo đức, luân thường đạo lý
 30. Facilitate (v) – /fəˈsɪl.ə.teɪt/: tạo điều kiện, làm cho thuận tiện
 31. Freedom (n) – /ˈfriː.dəm/: sự tự do
 32. Fundamental (adj) – /ˌfʌn.dəˈmen.t̬əl/: cơ bản
 33. Guarantee (n/v) – /ˌɡer.ənˈtiː/: sự bảo lãnh, sự cam kết
 34. Government – /ˈɡʌv.ɚn.mənt/: chính phủ
 35. High Commissioner of the United Nations: Cao Ủy Liên Hiệp Quốc
 36. Human rights – /ˌhjuː.mən ˈraɪts/: nhân quyền, quyền con người
 37. Human rights violations: vi phạm nhân quyền
 38. Human rights defender: nhà bảo vệ nhân quyền
 39. Inalienable – /ɪˈneɪ.li.ə.nə.bəl/: không thể chuyển nhượng
 40. Individual (n) – /ˌɪn.dəˈvɪdʒ.u.əl/: cá nhân
 41. Interdependent and indivisible: phụ thuộc lẫn nhau và không thể tách rời
 42. International (adj) – /ˌɪn.t̬ɚˈnæʃ.ən.əl/: thuộc về quốc tế
 43. International law – /ɪn.t̬ɚˌnæʃ.ən.əl ˈlɑː/: luật pháp quốc tế
 44. Legal (adj) – /ˈliː.ɡəl/: hợp pháp
 45. Liberty (n) – /ˈlɪb.ɚ.t̬i/: tự do

  Kết quả hình ảnh cho nhân quyền

 46. Major (adj) – /ˈmeɪ.dʒɚ/: lớn, trọng đại, chủ yếu
 47. Norm (n) – /nɔːrm/: quy tắc tiêu chuẩn
 48. Persecution (n) –/ˌpɜː.sɪˈkjuː.ʃən/: sự đàn áp
 49. Positive (adj) – /ˈpɑː.zə.t̬ɪv/: xác thực, rõ ràng, tích cực
 50. Principle (n) – /ˈprɪn.sə.pəl/: nguyên tắc
 51. Prohibit (v) – /prəˈhɪb.ɪt/: ngăn cấm, cấm chỉ, cấm vận
 52. Promote (v) – /prəˈmoʊt/: đề bạt, tiến cử
 53. Protect (v) – /prəˈtekt/: bảo vệ
 54. Ratify (v) – /ˈræt̬.ə.faɪ/: thông qua, phê chuẩn
 55. Refrain (v) – /rɪˈfreɪn/: kiềm chế lại, kìm lại
 56. Require (v) – /rɪˈkwaɪr/: đòi hỏi, yêu cầu
 57. Resolution (n) – /ˌrez.əˈluː.ʃən/: quyết định, nghị quyết
 58. Respect (n) – /rɪˈspekt/: sự tôn trọng, kính trọng, tin tưởng
 59. Restrict (v) – /rɪˈstrɪkt/:  hạn chế, giới hạn
 60. Right to life – /ˌraɪt tə ˈlaɪf/: quyền được sống
 61. Security (n) – /səˈkjʊr.ə.t̬i/: sự yên ổn, an ninh
 62. Speak up /spiːk/ /ʌp/ (v): lên tiếng
 63. Specific (adj) – /spəˈsɪf.ɪk/: đặc trưng, riêng biệt
 64. Status (n) – /ˈsteɪ.t̬əs/: trạng thái
 65. Theme – /θiːm/: chủ đề
 66. Universal – /ˌjuː.nəˈvɝː.səl/: tính toàn cầu, tính phổ quát

Theo DKN

66 Từ vựng tiếng Anh về Nhân quyền

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!