Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Luật

Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Luật TÊN CÁC VĂN BẢN LUẬT BẰNG TIẾNG ANH Decision /dɪˈsɪʒ.ən/: quyết định Decree /dɪˈkriː/: nghị định Ordinance /ˈɔː.dɪ.nəns/: pháp lệnh Circular /ˈsɜː.kjə.lər/: thông tư Joint Circular /dʒɔɪnt, ˈsɜː.kjə.lər/:  thông tư liên tịch Resolution