11 CÂU DANH NGÔN TIẾNG ANH VỀ SỨC MẠNH CỦA SỰ THAY ĐỔI

11 CÂU DANH NGÔN TIẾNG ANH VỀ SỨC MẠNH CỦA SỰ THAY ĐỔI

[caption id="attachment_15847" align="aligncenter" width="419"] DANH NGÔN TIẾNG ANH VỀ SỨC MẠNH CỦA SỰ THAY ĐỔI DANH NGÔN TIẾNG ANH VỀ SỨC MẠNH CỦA SỰ THAY ĐỔI[/caption] Change your mind, change your life- Thay đổi thái độ, thay đổi cuộc đời. Nói thì dễ nhưng làm thì khó vì bản chất con người là rất khó thay đổi. Tuy nhiên, sự thay đổi là khởi nguồn của mọi thành công, là nguồn cảm hứng của những thế hệ sau để tiếp bước những người thành công trước đó. Hãy cùng FTE tìm ra câu danh ngôn yêu thích nhất của bạn về sự thay đổi là gì và lấy nó làm sức mạnh chiến đấu nhé. They always say time changes things, but you actually have to change them yourself. Người ta thường nói thời gian thay đổi mọi thứ, nhưng thực ra là chính bạn là người phải thay đổi chúng.

Andy Warhol

The nature of life is to change. Bản tính của đời là thay đổi.

William Arthur Ward

Human beings can alter their lives by altering their attitudes of mind. Con người có thể thay đổi cuộc đời mình bằng cách thay đổi thái độ của mình.

William James

Time changes everything except something within us which is always surprised by change. Thời gian thay đổi tất cả, chỉ trừ thứ bên trong chúng ta luôn luôn khiến ta thấy ngạc nhiên vì thay đổi.

Thomas Hardy

Goals allow you to control the direction of change in your favor. Mục tiêu cho phép bạn điều khiển hướng đi của thay đổi theo chiều có lợi cho mình.

Brian Tracy

Those who cannot change their minds cannot change anything. Người không thể thay đổi cách nghĩ chẳng thể thay đổi bất cứ điều gì.

George Bernard Shaw

A round man cannot be expected to fit in a square hole right away. He must have time to modify his shape. Một người tròn trịa không thể mong vừa cái lỗ vuông ngay lập tức. Anh ta phải có thời gian để thay đổi hình dạng của mình.

Mark Twain

Change is never easy, but always possible. Thay đổi chẳng bao giờ dễ, nhưng luôn luôn có thể.

Barack Obama

Human beings, by changing the inner attitudes of their minds, can change the outer aspects of their lives. Bằng cách thay đổi thái độ bên trong tâm tưởng, con người có thể thay đổi những khía cạnh bên ngoài của cuộc sống.

William James

Life belongs to the living, and he who lives must be prepared for changes. Cuộc sống thuộc về người đang sống, và người đang sống phải chuẩn bị sẵn sàng cho thay đổi.

Johann Wolfgang von Goethe

Change will not come if we wait for some other person, or if we wait for some other time. We are the ones we’ve been waiting for. We are the change that we seek. Thay đổi sẽ không đến nếu chúng ta đợi ai đó khác, hoặc nếu chúng ta đợi tới một lúc nào đó khác. Chúng ta là người mà mình đang đợi. Chúng ta là thay đổi mà mình đang tìm kiếm.

Barack Obama

Sưu tầm

_SAMANTHA_

 

finc = controllers/news1/detailnews.php