7 cách tự học từ vựng tiếng Anh hiệu quả nhất (P2)

9 cách tự học từ vựng tiếng Anh hiệu quả nhất (P2)

Các bạn đã thử 3 cách học được giới thiệu ở phần 1 hay chưa?? Nếu vẫn chưa tìm được phương pháp tạo hứng thú và có hiệu quả với mình, hãy cùng FreeTalk tìm hiểu thêm 3 Phương pháp nữa nhé

English

Tiếng Việt

4. Use FluentU

best way to learn english vocabulary

One of the best ways to learn new vocabulary words is to hear them being used. When you’re talking to an actual person, you might not have time to write down any new words or to look them up in the dictionary.

That’s why videos are a great option for vocabulary learning.

Using FluentU, you can watch entertaining English videos at your learning level and stop them at any time. The best part? You don’t even need to open the dictionary to look up new words—FluentU has interactive subtitles that show you every word’s meaning. Just click any word you don’t know, and you will see a definition, a picture, an audio pronunciation and usage examples, all so you can understand and remember that word better.

Each video gives you a list of the vocabulary words found in the video before you watch it, so you can see what the words mean and then hear them used. The repetition and the different methods of learning—reading the word then seeing and hearing the word in context—makes it much easier to learn new words.

You can also create your own personalized vocabulary lists as you go. Active learning tools will help you practice them in many different ways.

It might be the most fun and effective way to learn new English vocabulary!

5. Don’t try to remember words alone

As we already mentioned, it is better (and easier) to learn new vocabulary by giving them some context. One way to do this is to remember words in a sentence. This is a great option because you will not only know the word, but you will also know exactly how to use it in conversation.

Another option is to remember words by groups. If you just learned the word “humongous” (very large), you can memorize it by thinking of a group of words getting bigger and bigger—large, huge, humongous. This also gives the chance to learn even more words at the same time.

For example: large, humongous, gargantuan. What do you think “gargantuan” means?

6. Visit dictionary websites

Sure, you can use a dictionary to look up a word. But many dictionary websites these days have so much more to offer!

best way to learn english vocabulary

Explore dictionary websites like Vocabulary.com and Dictionary.com and you’ll find lots of resources and things to do or read that can help you learn new words. Online dictionaries often have interesting word-related blogs, games you can play and “word of the day” newsletter subscriptions.

Merriam-Webster even has a learner’s dictionary (with a “word of the day” option that teaches you a new English word every day) with useful words for people learning English. Perfect!

 4. Sử dụng FluentU

best way to learn english vocabulary Một trong những cách tốt nhất để học từ mới là nghe khi chúng được sử dụng. Khi bạn nói chuyện với một người, bạn không có thời gian để viết ra hoặc tra cứu tất cả các từ mới trong từ điển. Đó là lý do tại sao các video là một lựa chọn tuyệt vời cho việc học từ vựng. Sử dụng FluentU, bạn có thể xem các video tiếng Anh giải trí ở mức học tập của bạn và dừng lại bất cứ lúc nào. Điểm tốt nhất của ứng dụng? Bạn thậm chí không cần mở từ điển để tra từ mới - FluentU có phụ đề tương tác, cho bạn thấy ý nghĩa của mỗi từ. Chỉ cần nhấp vào bất kỳ từ nào bạn không biết, và bạn sẽ thấy một định nghĩa, một hình ảnh, một âm thanh và các ví dụ sử dụng, tất cả để bạn có thể hiểu và ghi nhớ từ đó tốt hơn. Mỗi video cung cấp cho bạn một danh sách các từ vựng được tìm thấy trong video trước khi bạn xem nó, vì vậy bạn có thể thấy những từ đó có nghĩa là gì và sau đó nghe khi chúng được sử dụng. Việc lặp đi lặp lại và các phương pháp học khác nhau-đọc từ sau đó nhìn và nghe từ ngữ trong ngữ cảnh-làm cho việc học từ mới dễ dàng hơn. Bạn cũng có thể tạo các danh sách từ vựng được cá nhân hóa riêng của mình nếu có thể. Các công cụ học tập tích cực sẽ giúp bạn thực hành chúng theo nhiều cách khác nhau. Đây có thể là cách thú vị và hiệu quả nhất để học từ vựng tiếng Anh!

5. Đừng cố gắng nhớ những từ đơn

Như chúng ta đã đề cập, cách tốt hơn (và dễ dàng hơn) để học từ mới là đưa chúng vào một số ngữ cảnh. Một cách để làm điều này là nhớ những từ trong một câu. Đây là một lựa chọn tuyệt vời bởi vì bạn sẽ không chỉ biết từ, mà còn biết chính xác cách sử dụng nó trong cuộc trò chuyện. Một lựa chọn khác là nhớ từ theo nhóm. Nếu bạn vừa học từ "humongous" (rất lớn), bạn có thể ghi nhớ nó bằng cách nghĩ đến một nhóm từ bigger and bigger - large hoặc huge. Điều này cũng giúp bạn học thêm nhiều từ cùng một lúc. Ví dụ: large, humongous, gargantuan. Bạn nghĩ "gargantuan" là gì?  

6. Truy cập trang web từ điển

Chắc chắn, bạn có thể sử dụng từ điển (dạng sách) để tra từ. Nhưng ngày nay có nhiều trang web từ điển cho bạn lựa chọn. best way to learn english vocabulary Khám phá các trang web từ điển như Vocabulary.com Dictionary.com và bạn sẽ tìm thấy rất nhiều tài nguyên và những ví dụ có thể giúp bạn học những từ mới. Từ điển trực tuyến thường có các blog liên quan đến từ rất thú vị, các trò chơi. Bạn có thể chơi và đăng ký bản tin "word of the day". Merriam-Webster thậm chí còn có một từ điển dành cho người học - learner’s dictionary (với “word of the day” - dạy cho bạn một từ tiếng Anh mới mỗi ngày) đưa ra những từ ngữ hữu ích nhất cho người học. Rất tuyệt vời!
 

 

finc = controllers/news1/detailnews.php