Cách phân biệt between, among và middle

Cách phân biệt between, among và middle

[caption id="attachment_24534" align="aligncenter" width="389"]Cách phân biệt between, among và middle Cách phân biệt between, among và middle[/caption] Between, among và middle đều có nghĩa là ở giữa. Tuy nhiên, cũng như những từ đồng nghĩa khác chúng lại có cách sử dụng khác nhau trong từng hoàn cảnh. Hãy cùng FTE tìm hiểu sự khác nhau và cách sử dụng chúng nhé.
  1. Cách sử dụng between

Between được dùng khi muốn chỉ định rõ tên riêng biệt của các cá thể/vật thể. Thường dùng khi đề cập đến 2 đối tượng. Ex: + The differences between English, Chinese, and Arabic are significant. + Between horseback riding, fencing, and studying, Bridget doesn’t have any time for Joe. + Between you, me and the lamppost, Jack will find it difficult to adapt to his new surroundings. + The negotiations between Brazil, Argentina, and Chile are going well.
  1. Cách sử dụng among

Among dùng đối với con người/vật trong cùng nhóm và thường là không chỉ định rõ tên ai. Thường là 3 đối tượng trở lên. Ex: + He was glad to find a friend among enemies. + She felt like a stranger among friends. + Sylvia was later found living among the natives. + Fear spread among the hostages. + The negotiations among the countries of South America are going well. Kết quả hình ảnh cho between
  1. Cách sử dụng middle

Middle có nghĩa là điểm trung tâm/chính giữa, vị trí trung tâm. Các cụm từ thường đi kèm với middle đó là: the middle, in/by/down…(preposition) + the middle, in the middle of… Kết quả hình ảnh cho middle Ex: + There is a lake with an island in the middle. + Take a sheet of paper and draw a line down the middle. + I should have finished by the middle of the week. + He was standing in the middle of the room. + The phone rang in the middle of the night. – Vị trí: “middle” còn là tính từ, luôn đứng trước danh từ: ở vị trí chính giữa của một vật thể, một nhóm người/vật…, giữa sự bắt đầu và sự kết thúc một sự việc/sự kiện/độ tuổi… Ex: + Pens are kept in the middle drawer. + She’s the middle child of three. + They are in the middle-income groups in society.

 

finc = controllers/news1/detailnews.php