Động từ với hậu tố "ize" và "en" trong tiếng Anh

Động từ với hậu tố "ize" và "en" thường gặp trong tiếng Anh

a. -ize: Noun - Verb: Apology (sự xin lỗi) - Apologize. Critic(nhà phê bình) - Criticize. Drama (kịch) - Dramatize. Emphasis (sự nhấn mạnh) - Emphasize. Memory (trí nhớ) - Memorize. Symbol (biểu tượng) - Synbolize. Chú ý: Các động từ kết thúc bằng "-ize" còn có thể viết thành đuôi "-ise". To apologize hoặc to apologise; To criticize hoặc to criticise,.... b. -en: Adjective - Verb: Dark (tối) - Darken. Long (dài) - Lengthen. Sharp (sắc) - Sharpen. Short (ngắn) - Shorten. Strong (mạnh) - Strengthen. Weak (yếu) - Weaken. Wide (rộng) - Widen.

Theo Saigon Vina

 

finc = controllers/news1/detailnews.php