Cụm động từ trong tiếng Anh

Cụm động từ trong tiếng Anh 1. Định nghĩa Cụm động từ (Phrasal verbs) là sự kết hợp giữa một động từ và một từ nhỏ (particle). Từ nhỏ, particle(s), này có thể là một trạng từ (adverb), hay là một giới từ (preposition), hoặc là ...