Ngô Đào Ý Nhi

 

finc = controllers/news1/detailnews.php