Nguyễn Quỳnh Thu

 

finc = controllers/news1/detailnews.php