Phân biệt và cách sử dụng Very, Too và Enough

Phân biệt và cách sử dụng Very, Too và Enough

[caption id="attachment_24194" align="aligncenter" width="364"]Phân biệt và cách sử dụng Very, Too và Enough Phân biệt và cách sử dụng Very, Too và Enough[/caption]
  1. Cách sử dụng của very

Very có nghĩa là rất. Với very thường mang ý nghĩa khách quan. Sự việc đó có thể là tiêu cực hoặc tích cực đều được. Ex: Tea is very hot, but I can drink it.
  1. Cách sử dụng too

Too có nghĩa là “quá..” mang sắc thái tiêu cực, thường dẫn đến một kết quả không hay. Ex: This shirt is too small for him to wear. Các cấu trúc với too: – S + be + Too + Adjective + For something. – S + be + Too + Adjective + that Somebody can/could not do something. – S + Verb(ordinary) + Too + Adverb + For Somebody to do something. – S + Verb(ordinary) + Too + Adverb + that Somebody can/could not do something.
  1. Cách sử dụng enough

Enough vừa là một đại từ, một trạng từ và có nhiều cách dùng hơn. Từ này có nghĩa “sufficient” – vừa đủ để làm gì. Cấu trúc với enough – S + be + Adjective + enough for somebody to do something – S + be + Adjective + enough that somebody can/could (not) to do something – S + Verb + Adverb + enough for somebody to do something – S + Verb + Adverb + enough that somebody can not / could not do something – S + Verb + Enough + Noun to do something. Ex: This luggage is heavy enough for me to carry by hand. This luggage is heavy enough that I can carry by hand. He did not work hard enough to pass the exam. I don’t have enough money to pay the rental bill.

 

finc = controllers/news1/detailnews.php