Tiếng Anh cho người đi làm- Ngân hàng: MẪU CÂU TIẾNG ANH CHO GIAO DỊCH VIÊN

Tiếng Anh cho người đi làm- Ngân hàng:

MẪU CÂU TIẾNG ANH CHO GIAO DỊCH VIÊN

[caption id="attachment_22827" align="aligncenter" width="481"]MẪU CÂU TIẾNG ANH CHO GIAO DỊCH VIÊN MẪU CÂU TIẾNG ANH CHO GIAO DỊCH VIÊN[/caption] Nếu bạn là một giao dịch viên ngân hàng, mỗi ngày bạn phải tiếp xúc với rất nhiều khách hàng dù là người Việt hay người nước ngoài. Trong bài này FTE sẽ cung cấp tới các bạn những mẫu câu cơ bản nhất mà một giao dịch viên ngân hàng cần phải nắm vững

1.Từ vựng tiếng anh cho giao dịch viên ngân hàng

withdraw /wɪðˈdrɔ/ .v                                                      rút tiền – cheque /tʃek/ .n                                                                     séc – ID card  .n                                                                                  thẻ căn cước (CMT) – balance /’bæləns/ .n                                                           số dư – identification /ai,dentifi’keiʃn/ .n                           giấy tờ tùy thân (ID) – statement /’steitmənt/ .n                                                bản sao kê – passport /’pɑ:spɔ:t/ .n                                                        hộ chiếu – interest rate /’ɪntrɪst,reɪt/ .n                                         lãi suất – overdrawn /’ouvə’drɔ/:                                                     rút quá số tiền gửi (ngân hàng) – current /’kʌrənt/ .n                                                               hiện hành – transfer /’trænsfə:/ .n                                                         sự chuyển – mortgage /’mɔrgɪdʒ / .n                                                    việc thế chấp – deposit /di’pɔzit/ .n                                                              tiền gửi – chequebook /ˈtʃek.bʊk/ .n                                               sổ séc – change /tʃeɪndʒ/ .v                                                                đổi

2.Mẫu câu tiếng anh cho giao dịch viên ngân hàng

I want to make a withdrawal from my private account — tôi muốn rút tiền từ tài khoản cá nhân – I would like to pay this in my account, please — tôi muốn gửi tiền vào tài khoản – how many days will it take for the cheque to clear? — Để thanh đoán 1 tấm séc thì phải mất bao nhiêu thời gian – I would like to cancel a cheque — Tôi muốn hủy tấm séc này – I would like to open another personal account for myself — Tôi muốn mở 1 tài khoản khác tôi – I would like to open more business account for my company — Tôi muốn mở 1 tài khoản kinh doanh cho công ty tôi. – I have forgotten the PIN number for my card — Tôi bị mất mật khẩu thẻ – May I order a new chequebook, please? — Tôi có thể mở thêm 1 cuốn sổ séc được không – what is the exchange rate for euros?  — giá chuyển đổi ngoại tệ cho euro là bao nhiêu vậy – I want to report a lost credit card — Tôi muốn thông báo việc mất thẻ – I would like to transfer some money to my personal account. — Tôi muốn chuyển một số tiền vào tài khoản cá nhân của tôi. – I have lost my bank card — tôi bị mất thẻ ngân hàng – I would like to change some money — tôi muốn đổi tiền – I would like to exchange some foreign currency — Tôi muốn chuyển đổi một chút tiền ngoại tệ.

 

finc = controllers/news1/detailnews.php