Tiếng Anh cho người đi làm- Ngành Ngân hàng: TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG (PHẦN 1)

Tiếng Anh cho người đi làm- Ngành Ngân hàng:

TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG (PHẦN 1)

[caption id="attachment_22830" align="aligncenter" width="440"]TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG (PHẦN 1) TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG (PHẦN 1)[/caption]

1. Crossed cheque  /krɒst  tʃek/(n) : Séc thanh toán bằng chuyển khoảng

2. Open cheque /tʃek/ (n) : Séc mở 3. Bearer cheque /ˈbeə.rər/  (n)  : Séc vô danh 4. Draw /drɔː/ (v): rút 5. Drawee /drɔːˈiː/ (n) : ngân hàng của người ký phát bank or person asked to make a payment by a drawer 6. Drawer /drɔːr/ (n) » Payer: người ký phát (Séc) person who write  a cheque and instructs a bank to make payment to another person 7. Payee /peɪˈiː/  (n) : người đươc thanh toán 8. Bearer /ˈbeə.rər/  (n): người cầm (Séc) Person who receive money from some one or whose name  is on a cheque 9. In word /wɜːd/ : (tiền) bằng chữ

10. In figures /ˈfɪɡ.ər/ : (tiền) bằng số

11. Cheque clearing /ˈklɪə.rɪŋ/ : sự thanh toán Séc 12. Counterfoil /ˈkaʊn.tə.fɔɪl/   (n) : cuống (Séc) a piece of paper kept after  writing a cheque as a record  of  the deal which has taken place 13. Voucher /ˈvaʊ.tʃər/  (n): biên lai, chứng từ 14. Encode /ɪnˈkəʊd/   (v): mã hoá 15. Sort code /sɔːrt  kəʊd/ (n): Mã chi nhánh Ngân hàng 16. Codeword (n): ký hiệu (mật) 17. Decode /diːˈkəʊd/  (v): giải mã  (understand the mean  of the message writen in code) 18. Pay into /peɪ/: nộp vào 19. Proof of indentify /pruːf/ /aɪˈden.tɪ.faɪ/   : bằng chứng nhận diện

20. Authorise /ˈɔː.θər.aɪz/  (v) : cấp phép

Authorisation /ˌɔː.θər.aɪˈzeɪ.ʃən/  / (n) 21. Letter of authority /ɔːˈθɒr.ɪ.ti/ : thư ủy nhiệm 22. Account holder /əˈkaʊnts/ /ˈhəʊl.dər/  (n): chủ tài khoản 23. Expiry date: ngày hết hạn date on which a document is no longer valid 24. ATMs: AutomaticTeller Machine 25. BACS: dịch vụ thanh toán tư động giữa các ngân hàng The Bankers Automated Clearing Service 26. CHAPS: hệ thống thanh toán bù trừ tự động

 

finc = controllers/news1/detailnews.php