Từ viết tắt về Thương mại điện tử và Kinh tế không thể không biết

Từ viết tắt về Thương mại điện tử và Kinh tế không thể không biết

Trong thế giới của công nghệ thông tin và nền kinh tế mở, việc nắm được các thuật ngữ liên quan vô cùng quan trọng. Đặc biệt là các từ, cụm từ, tên tổ chức được viết tắt. Vừa là từ vựng, vừa là kiến thức xã hội - Những từ viết tắt này mang nhiều giá trị. Đừng để bị bỏ lỡ thông tin chỉ vì bạn không hiểu những từ viết tắt kia nghĩa là gì!

ADSL

Asymmetric Digital Subscriber Line Đường thuê bao số không đối xứng

APEC

Asia - Pacific Economic Cooperation Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

ATA

Asia - Pacific Trustmark Alliance Liên minh các tổ chức cấp chứng nhận website thương mại điện tử uy tín Châu Á - Thái Bình Dương

ATM

Automatic Teller Machine Máy rút tiền tự động

B2B

Business to Business Giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp

B2C

Business to Consumer Giao dịch giữa doanh nghiệp với cá nhân

BKIS

Bach Khoa Internet Security Trung tâm an ninh mạng Đại học Bách khoa Hà Nội

eC/O

Electronic Certificate of Origin Chứng nhận xuất xứ điện tử

C2C

Consumer to Consumer Giao dịch thương mại điện tử giữa cá nhân với cá nhân

CNTT

Information Technology Công nghệ thông tin

CP

Content Provider Nhà cung cấp dịch vụ nội dung

Ecombiz

Forum e-commerce Expo Viet Nam Diễn đàn Triển lãm Thương mại điện tử Việt Nam

eCoSys

E-Certificate of Origin System Hệ thống cấp chứng nhận xuất xứ điện tử

EDI

Electronic Data Interchange Trao đổi dữ liệu điện tử

ERP

Enterprise Resources Planning Giải pháp hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

FTA

Free Trade Area Hiệp định Khu vực thương mại tự do

G2B

Government to Business Giao dịch thương mại điện tử giữa chính phủ, doanh nghiệp

GDP

Gross Domestic Product Tổng sản phẩm nội địa

GO

Game Online Trò chơi trực tuyến

ICANN

Organization of International domain names Tổ chức tên miền quốc tế

IP

Internet Protocol Giao thức Internet

ISP

Internet Service Provider Nhà cung cấp dịch vụ Internet

IXP

Internet Provider Dịch vụ kết nối Internet

OSP

Online Service Provider Nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến

DBMS

Database Management System Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

TMĐT

E- commerce Thương mại điện tử

UNCITRAL

United nation Commission  on International Trade Law Uỷ ban Liên Hợp quốc về Luật Thương mại quốc tế

VCCI

Champer of commerce and Industry of VietNam Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

VNCERT

Center for Computer Emegency Response Team VietNam Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp Máy tính Việt Nam

VNNIC

VietNam Internet Network Information Center Trung tâm Internet Việt Nam

WTO

World Trade Organization Tổ chức Thương mại thế giới

XML

Extensible Markup Language Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng

 

finc = controllers/news1/detailnews.php