Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành: 100 từ vựng tiếng Anh chủ đề bệnh tật và thương tích

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành: 100 từ vựng tiếng Anh chủ đề bệnh tật và thương tích

[caption id="attachment_24152" align="aligncenter" width="386"]100 từ vựng tiếng Anh chủ đề bệnh tật và thương tích 100 từ vựng tiếng Anh chủ đề bệnh tật và thương tích[/caption]

 1. rash /ræʃ/ – phát ban
 2. fever /ˈfiː.vəʳ/ – sốt cao
 3. insect bite /ˈɪn.sekt baɪt/ – côn trùng đốt
 4. chill /tʃɪl/ – cảm lạnh
 5. black eye /blæk aɪ/ – thâm mắt
 6. headache /ˈhed.eɪk/ – đau đầu
 7. stomach ache /ˈstʌmək-eɪk/ – đau dạ dày
 8. backache /ˈbæk.eɪk/ – đau lưng
 9. toothache /ˈtuːθ.eɪk/ – đau răng
 10. high blood pressure /haɪ blʌd ˈpreʃ.əʳ/ – cao huyết áp
 11. cold /kəʊld/ – cảm lạnh
 12. sore throat /sɔːʳ θrəʊt/ – viêm họng
 13. sprain /spreɪn/ – sự bong gân
 14. infection /ɪnˈfek.ʃən/ – nhiễm trùng
 15. broken bone /ˈbrəʊ.kən bəʊn/ – gãy xương
 16. cut /kʌt/ – bị cắt
 17. bruise /bruːz/ – vết thâm
 18. burn /bɜːn/ – bị bỏng
 19. Allergy / ˈælərdʒi /: Dị ứng
 20. Arthritis / ɑːrˈθraɪtɪs /: đau khớp xương
 21. Asthma / ˈæzmə /: Suyễn
 22. Bilharzia / bɪlˈhɑːrtsiə /: bệnh giun chỉ
 23. Constipation / ˌkɑːnstɪˈpeɪʃn /: táo bón
 24. Diarrhea / ˌdaɪəˈriːə /: Ỉa chảy
 25. Flu / fluː /: Cúm
 26. Hepatitis / ˌhepəˈtaɪtɪs /: viêm gan
 27. Malaria / məˈleriə /: Sốt rét
 28. Scabies / ˈskeɪbiːz /: Bệnh ghẻ
 29. Smallpox / ˈsmɔːlpɑːks /: bệnh đậu mùa
 30. Heart attack / hɑːrt əˈtæk /: nhồi máu cơ tim
 31. Tuberculosis / tuːˌbɜːrkjəˈloʊsɪs /: bệnh lao
 32. Typhoid / ˈtaɪfɔɪd /: bệnh thương hàn
 33. Sore eyes /’so:r ais/ : đau mắt
 34. Cough /kɔf/ : ho
 35. Fever virus /’fi:və ‘vaiərəs/: sốt siêu vi
 36. Runny nose /rʌniɳ n s / : sổ mũi
 37. Deaf /def/ : điếc
 38. Sneeze /sni:z/ : hắt hơi
 39. Bad breath / bæd breθ/ : Hôi miệng
 40. Diabetes /,daiə’bi:tiz/ :tiểu đường
 41. Bad arm /bæd ɑ:m/ : hôi nách
 42. Acne /’ækni/ : mụn trứng cá
 43. Zoster: /’zɔstə/ :dời leo, zona
 44. Pigmentation/,pigmən’teiʃn/: nám
 45. Stomachache /’stəuməkeik/: đau bao tử
 46. Hepatitis / ˌhepəˈtaɪtɪs / :viêm gan
 47. Colic / ˈkɑːlɪk / Đau bụng gió (thường gặp ở trẻ em)
 48. Muscle cramp / ˈmʌsl kræmp / Chuột rút cơ
 49. Travel sick / ˈtrævl sɪk / Say xe, trúng gió
 50. Freckles /’frekl/ : tàn nhang
 51. Dumb /dʌm/ : câm
 52. Earache /’iəreik/ – Đau tai
 53. Nausea /’nɔ:sjə/ – Chứng buồn nôn
 54. Sniffles /sniflz/ Sổ mũi
 55. Tired / ˈtaɪərd /; Sleepy / ˈsliːpi / Mệt mỏi, buồn ngủ
 56. To hurt / hɜːrt /; be painful / ˈpeɪnfl / Bị đau
 57. To injure / ˈɪndʒər / Bị thương
 58. To vomit / ˈvɑːmɪt / Bị nôn mửa
 59. Twist / twɪst /- Chứng trẹo
 60. Albinism / ˈælbɪnɪzəm /: bệnh bạch tạng
 61. muscular dystrophy / ˌmʌskjələr ˈdɪstrəfi /: bênh teo cơ
 62. anthrax / ˈænθræks/ : bênh than, bệnh nhiễm khuẩn gây tử vong cho cừu và gia súc
 63. cerebral palsy / səˈriːbrəl ˈpɔːlzi /: bệnh liệt não
 64. cirrhosis / səˈroʊsɪs /: bênh xơ gan
 65. Cholera / ˈkɑːlərə /: bệnh tả
 66. diphtheria / dɪpˈθɪriə /: bệnh bạch hầu
 67. glaucoma / ɡlɔːˈkoʊmə /: bênh tăng nhãn áp
 68. glycosuria / ˈɡluːkoʊsɪriə /: bênh tiểu đường
 69. haemorrhoids / ˈhemərɔɪdz /: bệnh trĩ
 70. hypochondria / ˌhaɪpəˈkɑːndriə /: chứng nghi bệnh (bênh tưởng)
 71. jaundice / ˈdʒɔːndɪs /: bệnh vàng da
 72. osteoporosis / ˌɑːstioʊpəˈroʊsɪs /: bệnh xương thủy tinh
 73. Rabies / ˈreɪbiːz /: bệnh dại
 74. skin-disease / skɪn dɪˈziːz /: bệnh ngoài da
 75. Typhus / ˈtaɪfəs /: bậnh chấy rận
 76. Variola / ˈværi ˈoʊlə /: bệnh đậu mùa
 77. cancer / ˈkænsər /: bệnh ung thư
 78. cataract / ˈkætərækt /:đục thủy tinh thể
 79. pneumonia / nuːˈmoʊniə /: viêm phổi
 80. myocardial infarction / ɪnˈfɑːrkʃn /: nhồi máu cơ tim
 81. heart disease / hɑːrt dɪˈziːz /: bệnh tim
 82. swelling / ˈswelɪŋ /: sưng tấy
 83. athlete’s foot / ˈæθliːt s fʊt /: bệnh nấm bàn chân
 84. bleeding / ˈbliːdɪŋ /: chảy máu
 85. blister / ˈblɪstər /: phồng giộp
 86. chest pain / tʃest peɪn /: bệnh đau ngực
 87. chicken pox / ˈtʃɪkɪn pɑːks /: bệnh thủy đậu
 88. cold sore / koʊld sɔːr /: bệnh hecpet môi
 89. depression / dɪˈpreʃn /: suy nhược cơ thể
 90. diarrhoea / ˌdaɪəˈriːə /: bệnh tiêu chảy
 91. eating disorder / ˈiːtɪŋ dɪsˈɔːrdər /: rối loại ăn uống
 92. eczema / ɪɡˈziːmə  /: bệnh Ec-zê-ma
 93. food poisoning / fuːd ˈpɔɪzənɪŋ /: ngộ độc thực phẩm
 94. fracture / ˈfræktʃər /: gẫy xương
 95. inflammation / ˌɪnfləˈmeɪʃn /: viêm
 96. injury / ˈɪndʒəri  /: thương vong
 97. low blood pressure / loʊ blʌd ˈpreʃər /: huyết áp thấp
 98. hypertension: huyết áp cao
 99. lump / lʌmp /: bướu
 100. lung cancer / lʌŋ ˈkænsər /: ung thư phổi

_Freetalk English sưu tầm_

 

finc = controllers/news1/detailnews.php