Cách đọc đúng tên các ca sĩ nổi tiếng

Cách đọc đúng tên các ca sĩ nổi tiếng

Nói sai tên ca sĩ yêu thích của mình thì thật không hay chút nào. Đó là lý do bạn nên đọc bài viết này nếu favourite singer của bạn là 1 trong 17 ca sĩ dưới đây. 1. Katy Perry /ˈkeɪ-tiː ˈpe-ri/ [caption id="" align="alignright" width="425"]Hình ảnh có liên quan Adele[/caption] Nghe cách đọc tên Katy Perry 2. Adele /əˈ-del/ Nghe cách đọc tên Adele   3. Bruno Mars /ˈbru:-noʊ mɑːrz/ Nghe cách đọc tên Bruno Mars 4. Charlie Puth /ˈtʃɑːr-li puθ/ Nghe cách đọc tên Charlie Puth 5. Meghan Trainor /ˈme-gən ‘trei-nɜːr/ Nghe cách đọc tên Meghan Trainor 6. Beyoncé /biː-jɔːn-seɪ/ Nghe cách đọc tên Beyoncé 7. Lady Gaga /ˈleɪdi ˈɡɑːɡɑː/ [caption id="" align="alignright" width="398"] Rihana[/caption] Nghe cách đọc tên Lady Gaga 8. Ellie Goulding /ˈeliː ˈɡoʊldɪŋ/ Nghe cách đọc tên Ellie Goulding 9. Christina Perri /ˈkrɪstiːnʌ ˈperi:/ Nghe cách đọc tên Christina Perri 10. Rihanna /ˈri:ɑːnʌ/ Nghe cách đọc tên Rihanna 11. Taylor Swift /ˈteɪlɜːr swift/ Nghe cách đọc tên Taylor Swift   12. Justin Bieber /ˈdʒʌstɪn ˈbi:bɜːr/ Nghe cách đọc tên Justin Bieber 13. Miley Cyrus /ˈmaili: ˈsairʌs/ Nghe cách đọc tên Miley Cyrus 14. Nicki Minaj /ˈnɪki: mɪˈnɑːdʒ/ Nghe cách đọc tên Nicki Minaj 15. Adam Levine /ˈæ-dəm ˈlʌ-vi:n/ Nghe cách đọc tên Adam Levine  16. Ed Sheeran /ed ˈʃɪrən/ Nghe cách đọc tên Ed Sheeran  17. Selena Gomez /sə-ˈli:-nə ˈgoʊ-mez/ Nghe cách đọc tên Selena Gomez