Học tiếng Anh: Tôi kiện hệ thống giáo dục Đáp án phần 1

Trong 5 phút, rapper Prince Ea đã chỉ ra những hạn chế của hệ thống giáo dục hiện tại của Mỹ. Cùng học tiếng Anh với video thú vị này.   I JUST SUED THE SCHOOL SYSTEM Albert Einstein once said: “Everybody’s a genius. But if you judge a (1)fish by ...

Học tiếng Anh: Tôi kiện hệ thống giáo dục (phần 1)

Trong 5 phút, rapper Prince Ea đã chỉ ra những hạn chế của hệ thống giáo dục Mỹ. Cùng học tiếng Anh với video thú vị này. I JUST SUED THE SCHOOL SYSTEM Albert Einstein once said: “Everybody’s a genius. But if you judge a ...(1)... by its ability to climb a ...