Học tiếng Anh cùng BBC 16: World news - May - 19th - 2014

Học tiếng Anh cùng BBC 16 [caption id="" align="aligncenter" width="300"] Học tiếng Anh cùng BBC 16[/caption] Trong phần này các bạn sẽ được nghe các đoạn video tổng hợp các tin tức hàng ngày trên thế giới với độ dài 1 phút của BBC. Nghe ...

Học tiếng Anh cùng BBC 15: World news - May - 13rd - 2014

Học tiếng Anh cùng BBC 15 [caption id="attachment_4502" align="aligncenter" width="300"] Học tiếng Anh cùng BBC 15[/caption] Trong phần này các bạn sẽ được nghe các đoạn video tổng hợp các tin tức hàng ngày trên thế giới với độ dài 1 phút của ...

Học tiếng Anh cùng BBC 14: World news - March - 31th - 2014

Học tiếng Anh cùng BBC 14 [caption id="attachment_4502" align="aligncenter" width="300"] Học tiếng Anh cùng BBC 14[/caption] Trong phần này các bạn sẽ được nghe các đoạn video tổng hợp các tin tức hàng ngày trên thế giới với độ dài 1 phút của ...

Học tiếng Anh cùng BBC 12: World news - December -9th- 2013

Học tiếng Anh cùng BBC 12 [caption id="attachment_4502" align="aligncenter" width="300"] Học tiếng Anh cùng BBC 12[/caption] Trong phần này các bạn sẽ được nghe các đoạn video tổng hợp các tin tức hàng ngày trên thế giới với độ dài 1 phút ...

Học tiếng Anh cùng BBC 11: World news - December -23rd- 2013

Học tiếng Anh cùng BBC 11 [caption id="attachment_4502" align="aligncenter" width="300"] Học tiếng Anh cùng BBC 11[/caption] Trong phần này các bạn sẽ được nghe các đoạn video tổng hợp các tin tức hàng ngày trên thế giới với độ dài 1 phút của ...

Học tiếng Anh cùng BBC 10: World news - December - 31st - 2013

Học tiếng Anh cùng BBC 10 [caption id="attachment_4502" align="aligncenter" width="300"] Học tiếng Anh cùng BBC 10[/caption] Trong phần này các bạn sẽ được nghe các đoạn video tổng hợp các tin tức hàng ngày trên thế giới với độ dài 1 phút của ...

Học tiếng Anh cùng BBC 9: World news - January - 6th- 2014

Học tiếng Anh cùng BBC 9 [caption id="attachment_4502" align="aligncenter" width="300"] Học tiếng Anh cùng BBC 9[/caption] Trong phần này các bạn sẽ được nghe các đoạn video tổng hợp các tin tức hàng ngày trên thế giới với độ dài 1 phút của ...

Học tiếng Anh cùng BBC 8: World news - February-27th- 2014

Học tiếng Anh cùng BBC 8 [caption id="" align="aligncenter" width="300"] Học tiếng Anh cùng BBC 8[/caption]   Trong phần này các bạn sẽ được nghe các đoạn video tổng hợp các tin tức hàng ngày trên thế giới với độ dài 1 phút của ...

Học tiếng Anh cùng BBC 7: World news - February-10th- 2014

Học tiếng Anh cùng BBC 7 [caption id="" align="aligncenter" width="300"] Học tiếng Anh cùng BBC 7[/caption] Trong phần này các bạn sẽ được nghe các đoạn video tổng hợp các tin tức hàng ngày trên thế giới với độ dài 1 phút của BBC. Nghe ...

Học tiếng Anh cùng BBC 6: World news - February-18th- 2014

Học tiếng Anh cùng BBC 6 [caption id="attachment_4502" align="aligncenter" width="300"] Học tiếng Anh cùng BBC 6[/caption] Trong phần này các bạn sẽ được nghe các đoạn video tổng hợp các tin tức hàng ngày trên thế giới với độ dài 1 phút ...

Học tiếng Anh cùng BBC 5: World news - March - 4th - 2014

Học tiếng Anh cùng BBC 5 [caption id="attachment_4502" align="aligncenter" width="300"] Học tiếng Anh cùng BBC 5[/caption] Trong phần này các bạn sẽ được nghe các đoạn video tổng hợp các tin tức hàng ngày trên thế giới với độ dài 1 phút của ...

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
finc = controllers/news1/list.php