1. Thông tin tài khoản số 1:

Tên chủ tài khoản: Nguyen Thi Thu

Số tài khoản: 1026380666

Mở tại ngân hàng: Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội

2. Thông tin tài khoản số 2:

Tên chủ tài khoản: Nguyen Thi Thu

Số tài khoản: 0902466499

Mở tại ngân hàng: Techcombank – Chi nhánh Hà Nội