Truyện ngụ ngôn Anh - Chó mèo và chuột - Song ngữ

Truyện ngụ ngôn Anh - Chó mèo và chuột

The Dog, the Cat, and the Mouse

In the beginning there was no enmity between the cat and dog, and they lived on friendly terms together and served their master (Adam) faithfully, each one doing its own work. But as you know, it is very much better to have a written agreement at the beginning than to have a row afterwards, so they decided to draw up an agreement defining the work which each had to do, and decided that the dog was to do the work outside the house, and the cat the work inside. For greater safety the dog agreed that the cat should take care of the agreement, and the cat put it in the loft.

After a time, the devil, who could not allow peace to last for a long time, must needs set the dog up against the cat; so one day the dog remarked to the cat that he was not fairly treated. He did not see why he should have all the trouble outside the house, to watch for thieves and protect the house and suffer from cold and rain, and only have scraps and bones for food, and sometimes nothing at all, whilst the cat had all the comfort, purring and enjoying herself, and living near the hearth in warmth and safety.

The cat said, "An agreement is an agreement."

The dog replied, "Let me see that agreement."

The cat went quickly up the loft to fetch the agreement, but the agreement, which had been a little greasy, had been nibbled by the mice who were living in the loft, and they went on nibbling away until nothing was left of it but a heap of paper fluff, and as it was as soft as down the mice made their home of it.

When the cat came up and saw what the mice had done, her fury knew no bounds. She pursued them madly, killing as many as she could seize, and running after the others with the intent of catching them.

When she came down the dog asked her for the agreement, and as the cat had not brought it, the dog, taking hold of her, shook her until he got tired of shaking her.

Since that time, whenever a dog meets a cat he asks her for the agreement, and as she cannot show it to him he goes for her. And the cat, knowing what the mice had done to her, runs after them when she sees them.

Chó, mèo và chuột

Ban đầu Mèo và Chó không hề có thù hận, và chúng đã sống với nhau một cách thân thiện và cùng phục vụ chủ của chúng (Adam) một cách trung thành, mỗi kẻ làm mỗi việc riêng. Nhưng như bạn biết, tốt hơn là nên có một bản thỏa thuận bằng văn bản ngay từ đầu chứ không phải là mãi sau này. vì vậy chúng quyết định soạn thảo một bản thỏa thuận xác định công việc mà mỗi bên phải làm và quyết định rằng Chó phải làm công việc bên ngoài nhà, và Mèo làm việc bên trong. Để an toàn hơn nữa, Chó đồng ý rằng Mèo nên quan tâm đến hợp đồng, và Mèo đã cất nó vào gác xép.

Sau một thời gian, ma quỷ - kẻ không thể cho phép hòa bình kéo dài, thấy rằng cần phải thiết lập để Chó chống lại Mèo. Vì vậy một ngày, Chó đã bảo với Mèo rằng mình đã không được đối xử công bằng. Nó không hiểu tại sao mình phải gặp rắc rối ở bên ngoài nhà, canh kẻ trộm, bảo vệ ngôi nhà và bị lạnh và mưa, và chỉ có thức ăn thừa và xương để ăn, và đôi khi không có gì cả. Trong khi Mèo có tất cả sự thoải mái và được thưởng thức bản thân,nsống gần lò sưởi trong sự ấm cúng và an toàn.

Mèo nói, "Thỏa thuận là Thỏa thuận."

Chó trả lời: "Để tôi xem lại thoả thuận đó."

Mèo đã nhanh chóng leo lên gác xép để tìm kiếm thỏa thuận. Nhưng bản hợp đồng đã bị hủy hoại. Chúng đã gặm nham nhở bởi bọn chuột đang sống trong vách. Và chúng đã gặm đến khi không gì còn sót lại ngoài một đống giấy lởn vởn, mềm mại như lông chuột.

Khi Mèo đi lên và nhìn thấy những gì Chuột đã làm, sự giận dữ của nó không thể kiềm chế. Nó đuổi theo chúng một cách điên dại, giết nhiều chuột nhất có thể, và chạy theo sau những con chuột khác với ý định bắt chúng bằng được.

Khi Mèo xuống, Chó hỏi nó về thỏa thuận nhưng không có. Chó đã túm lấy Mèo và lắc - vờn đến tận khi nó mệt.

Kể từ đó, bất cứ khi nào một con chó gặp một con mèo nó cũng yêu cầu xem các thỏa thuận, và vì mèo không thể đưa ra nên Chó đã đuổi Mèo. Và còn Mèo thì biết bọn chuột đã làm gì với bản cam kết, nên đã đuổi theo chúng mỗi khi nhìn thấy chúng.

Vik